Gymnázium Kroměříž

Gymnázium Kroměříž
Masarykovo nám. 496
767 01  Kroměříž


gymkrom@gymkrom.cz 

577 544 813 (kancelář školy)

577 544 810 (ředitel školy)

 

MATURITA

 Maturitní zkouška 2017

 Maturitní zkouška ve školním roce 2017 se koná podle ustanovení § 77-82 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MŠMT č. 173/2014 Sb. o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů. Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Obě části obsahují povinné i nepovinné zkoušky. Zkoušky konají žáci v základní úrovni obtížnosti podle katalogů požadavků. V jarním zkušebním období se písemné práce z českého jazyka a literatury konají 11. 4. 2017 a didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky vyjma písemné práce z českého jazyka v období 2. - 9. 5. 2017, ústní zkoušky společné části a profilové zkoušky v období od 16. 5. - 9. 6. 2017. Žák podává přihlášku nejpozději do 1. 12. 2017 pro jarní zkušební období maturitní zkoušky 2017.

Společnou část maturitní zkoušky v roce 2017 tvoří dvě povinné zkoušky:

1. český jazyk a literatura

2. cizí jazyk (anglický, německý, francouzský, ruský) nebo matematika

Maturitní zkouška z českého jazyka a cizího jazyka je komplexní zkouška, která se skládá z ústní zkoušky, písemné práce a didaktického testu.  Ústní zkouška z českého jazyka a literatury je zadávána formou pracovních listů. Pracovní list je vypracován ke každému literárnímu dílu uvedenému ve školním seznamu literárních děl. Vlastní seznam literárních děl žák předá nejpozději do 31. 3. 2017.

Nepovinné předměty si žák volí z nabídky  cizí jazyk nebo matematika. Není možné konat zkoušku z nepovinného předmětu, z něhož koná žák zkoušku povinnou.

Vzhledem k výchovně vzdělávacím strategiím daným školním vzdělávacím programem Gymnázia Kroměříž je profilová část maturitní zkoušky koncipovaná tak, aby umožnila profilaci žáka a podpořila jeho přípravu pro studium na vysoké škole. Žáci si volí dvě povinné zkoušky a podle vlastního zaměření si mohou zvolit další dvě nepovinné zkoušky z nabídky předmětů: matematika, společenské vědy, další cizí jazyk, biologie, fyzika, chemie, dějepis, zeměpis, informatika, hudení výchova, výtvarná výchova. Forma zkoušek profilové části je stanovena jako ústní zkouška před zkušební maturitní komisí, pro jednotlivou zkoušku je stanoveno 20 - 30 témat, z nichž si žák jedno vylosuje.

Žák složí úspěšně maturitní zkoušku, pokud vykoná úspěšně všechny povinné zkoušky ze společné i profilové části maturitní zkoušky. Výsledky didaktických testů boudou žákovi předány nejpozději do 15. 5. 2017, hodnocení písemných prací pak před zahájením ústních zkoušek. Celkové hodnocení škola předá žákovi dva dny po předání všech materiálů o maturitní zkoušce Centru.

Nabídka zkoušek platí pro jarní i podzimní období.

Tabulkový přehled maturitní zkoušky

   

Seznam literárních děl, témata pro školní zkušební úlohy ústní zkoušky společné části z cizího jazyka, maturitní témata profilových zkoušek, příklad vypracovaného seznamu literárních děl pro maturitní zkoušku 2017 na Gymnáziu Kroměříž je obsahem další záložky.

KONTAKTY

Kontaktní údajeGymnázium Kroměříž
Masarykovo nám. 496
767 01 Kroměříž

Telefony577 544 813 (kancelář školy)
577 544 810 (ředitel školy)

REDIZO60001494170843309      |

Gymnázium Kroměříž,  Masarykovo nám. 496, 767 01 Kroměříž   -   Grafika / aplikace a www :   ALMEO s.r.o. - internet & software