Gymnázium Kroměříž

Gymnázium Kroměříž
Masarykovo nám. 496
767 01  Kroměříž


gymkrom@gymkrom.cz 

577 544 813 (kancelář školy)

577 544 810 (ředitel školy)

 

Škola v síti UNESCO

Gymnázium Kroměříž – přidružená škola UNESCO


 Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu UNESCO (United Educational, Scientific and Cultural Organization) je od svého založení centrem nových myšlenek a nápadů, které se týkají výchovy a vzdělávání k mezinárodnímu porozumění. Aby nezůstalo jenom u slov, byl v roce 1953 zahájen „Projekt sítě přidružených škol UNESCO - „UNESCO Associated Schools Project network – ASPnet“.

 Přidružené školy UNESCO byly a jsou zamýšleny jako instituce, které propagují ideály a principy UNESCO na poli výchovy a vzdělání prostřednictvím zcela konkrétních „pilotních projektů“ – projektů ekologických, lidskoprávních, multikulturních a na ochranu kulturního dědictví. K hlavním cílům patří také výchova na podporu míru a mezinárodní spolupráce prostřednictvím vzdělání.

27.5.2010 byla podepsána charta české sítě přidružených škol UNESCO a škola garantuje, že bude respektovat tuto chartu. Koordinátor ASP net potvrdil dokument 21.6.2010.

 Koordinátorem za Gymnázium Kroměříž je Mgr. Vašíčková a Mgr. Slavičínská.


 Cíle sítě

 Přispívat ke kvalitě vzdělávání:

  •  učení se vědět („learning to know“)
  •  učení se konat („learning to do“)
  •  učení se být („learning to be“)
  •  učení se žít společně („learning to live together“)
  •  hrát novátorskou roli v rámci vzdělávacího systému, rozvíjet spolupráci s obdobnými školami
  •  přibližovat studentům nové celosvětové otázky a pomáhat jim budovat si znalosti o globalizaci

 Škola se zavazuje:

  • aktivně přispívat k posílení cílů a principů ustanovených zakládací listinou UNESCO a to jak ve výuce, tak s partnery školy
  • vést projekty s cílem učit studenty „žít společně“
  • rozvíjet komunikaci s přidruženými školami v zahraničí i se školami domácími

Škola úzce spolupracuje s Klubem Unesco Kroměříž a využívá v rámci projektových dnů nabídky ze sekce propagace vědy a techniky regionu, která se zaměřuje na popularizaci regionu v rámci v praxi uplatňovaných vědecko-technických poznatků.

 

unesco_logo.png, 15 kB 

Naše škola byla přijata do Systému přidružených škol UNESCO 24. května 2000 a od té doby se aktivně podílela na projektech, které se tematicky týkaly programových cílů UNESCO.
Rok 2003 byl vyhlášen Mezinárodním rokem vody a naše účast v projektu Živá voda se projevila sborníčkem studentských prací na téma "Pohádkový svět vody". Škola si význam vody v současném globalizovaném světě připomněla i tzv. "Modrým dnem".
Rok 2004 byl Mezinárodním rokem na paměť boje proti otroctví a za jeho zrušení; v rámci projektu Otroctví a my naši studenti vytvořili výtvarné práce připomínající otroctví, které nyní přispívají k výzdobě školy. Připravili také seminární práce s tématikou moderního otroctví – především zneužívání levné pracovní síly západními firmami v oblasti jihovýchodní Asie – se kterými se zúčastnili soutěže Středoškolská odborná činnost.
Rok 2005 byl Mezinárodním rokem fyziky; v rámci projektu Fyzika kolem nás došlo k aktualizaci výukových programů používaných v hodině fyziky, byla zorganizována exkurze na květnovém Fyzikálním jarmarku a v brněnském planetáriu. Ve škole pak byla realizována přednáška "Zajímavá fyzika", pro kterou jsme zajistili docenta Petra Ponížila z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Trvale udržitelný rozvoj

Dekádu počínající rokem 2005 UNESCO vyhlásilo Desetiletím pro výchovu k trvale udržitelnému rozvoji. Ve smyslu trvale udržitelného způsobu života se naše škola snaží zapojit do řady různých aktivit, které pomáhají žákům principy trvale udržitelného rozvoje pochopit a především osvojit. V první řadě je nutností vysvětlit žákům, co je to trvale udržitelný rozvoj, jeho principy, smysl, poslání, atd. To je zahrnuto především ve výuce biologie, zeměpisu, základů společenských věd a případně jiných předmětů. Jedná se o základní ekologickou gramotnost studentů, kdy vyučující vedou žáky ke schopnosti ekologicky myslet a jednat. V minulosti naše škola spolupracovala s Hnutím Duha, jehož představitel Dan Vondrouš na škole přednesl příspěvek o ekologické situaci v České republice současnosti, zahrnující i následnou besedu se studenty.
Od roku 2000 je dlouhodobou aktivitou mezinárodní ekologický projekt Ekologie ve škole, na kterém se podílíme společně s Gesamtschule Botropp a pod záštitou Nadace Roberta Bosche. V rámci projektu se studenti zabývali například měřením mikrobiologických poměrů v budově školy (výskyt mikrobů, prašnost, vlhkost a hlučnost), provedli ozelenění školního dvora (který by měl sloužit studentům jako odpočinková zóna o přestávkách a po vyučování), vytvářeli výtvarné práce na ekologická témata. Při pobytu v Německu se jednalo například o zakládání biotopu mokřadu, výrobu ekologických hraček pro waldorfskou mateřskou školku, zhotovování ptačích budek, apod. Ekologický kroužek na naší škole také aktivně spolupracuje s Českým svazem ochránců přírody Planorbis v Kroměříži: pod vedením Mgr. Václava Horáka a Mgr. Kamila Navrátila organizujeme besedy a přednášky, studenti pomáhali při úpravě naučné stezky Stonáč nebo při vypouštění raků říčních v lokalitě Bágrák, které zaštiťoval koordinátor ochrany raků v ČR, doktor Miloš Holzer. Naše škola se kromě biologických, chemických a dalších olympiád účastní již řadu let ekologické olympiády, konané každoročně na podzim ve Valašských Kloboucích. Tato netradičně pojatá třídenní olympiáda se odehrává v chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty a soutěžící mohou na vlastní oči vidět spektrum unikátních ekosystémů, jejich praktické udržování a metody ochrany území. Seznámí se také se zachovalými tradicemi místních obyvatel, mohou pozorovat dnes již vzácnou harmonii mezi činností člověka a přírodou a tím obohatit své ekologické myšlení. Praktickým důsledkem těchto aktivit je, že od roku 2003 na naší škole třídíme odpad, a to přímo ve třídách za aktivního přispění našich studentů.
Mezi studentské aktivity patří i každoroční soutěž Jablko roku, zaměřená nejen na význam ovoce jako zdravé výživy, ale i na důležitost jeho pěstování. Předmětem našeho zájmu je pak pěstování starších a vzácných odrůd, které má uchovat jejich genofond. Naší nejaktuálnější činností je právě probíhající školní soutěž Plasty v umění, jejímž cílem je jednak umělecké dílo vytvořené pouze z tradičně odpadních materiálů, ale také snaha uvědomit si, že odpad se dá využít i ušlechtilejším způsobem než je uložení na skládce. Abychom studentům ukázali i sociální rozměr trvale udržitelného rozvoje, přihlásili jsme se v loňském roce do projektu Nejsme jiní, podporující děti trpící epilepsií. Nutnost integrovat tělesně i mentálně postižené do společnosti je studentům vštěpována mimo jiné i pravidelnými exkurzemi do kroměřížské Speciální školy pro žáky s více vadami, do Ústavu sociální péče pro mládež Javorník anebo do SOS dětské vesničky Chvalčov.

(Výběr z prezentace Gymnázia Kroměříž pro klubový večer UNESCO 2. května 2006 v rámci týdne "Výchova a vzdělávání k udržitelnému rozvoji")

 

 

 

KONTAKTY

Kontaktní údajeGymnázium Kroměříž
Masarykovo nám. 496
767 01 Kroměříž

Telefony577 544 813 (kancelář školy)
577 544 810 (ředitel školy)

REDIZO60001494170843309      |

Gymnázium Kroměříž,  Masarykovo nám. 496, 767 01 Kroměříž   -   Grafika / aplikace a www :   ALMEO s.r.o. - internet & software