Gymnázium Kroměříž

Gymnázium Kroměříž
Masarykovo nám. 496
767 01  Kroměříž


gymkrom@gymkrom.cz 

577 544 813 (kancelář školy)

577 544 810 (ředitel školy)

 

Latina

 

Lingua Latina

Salvete discipuli discipulaeque,

salvete parentes cari,

salvete amici lingue Latinae temporumque antiquorum,

salvete amici Gymnasii nostri!

Buďte zdrávi žáci a žákyně, drazí rodiče, přátelé latinského jazyka a antické kultury, buďte zdrávi přátelé našeho gymnázia!Quot linguae calles,

tot homines vales.

Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem.

 

Lingua Latina, cui bono?

Proč a k čemu latina?

Latinský jazyk – lingua Latina- se vyučuje na Gymnáziu Kroměříž jako volitelný předmět v sextě a ve druhém ročníku čtyřletého studia. Týdenní dotace činí 2 hodiny .

Předmět je určen pro žáky, kteří mají zájem o studium humanitních i přírodovědných oborů. Žáci si osvojují základy latinské gramatiky, těžiště výuky je v morfologii a lexiku. Hlavním cílem výuky je získat schopnost překládat latinská slova, věty a jednoduché souvislé texty z latiny do češtiny. Systematická práce se slovníkem vede nejen k výběru nejvhodnějších výrazů pro dané pojmy, ale i k chápání etymologie a struktury latinského lexika. Současně se tím plní i druhotný cíl výuky latiny, a to uvědomělé chápání slov latinského původu v češtině, v cizích jazycích a v odborných terminologických soustavách.

Cílem základního kurzu latiny je, aby na tyto elementární znalosti  mohli žáci navázat po absolvování gymnázia při studiu různých vysokoškolských oborů, jejichž terminologie má základ v latině, především při studiu medicíny, farmacie, historie, teologie, práva, filologie a dalších.

Prof. Antonín Bartoněk, DrSc., přední český odborník na klasickou latinu a řečtinu, zdůrazňuje, že osvojení si gramatického systému latiny umožňuje snazší zvládnutí nejen románských, ale i jiných, zvláště indoevropských jazyků.

Studium latiny pomůže žákům také k lepšímu pochopení antické kultury, která inspirovala celou evropskou kulturu včetně kultury naší.

Ve výuce latiny je používána učebnice Vlasty Seinerové Latina pro střední školy, především gymnázia, Latinsko-český  slovník, Česko-latinský slovník, Multilingual Dictionary  e-slovníky. Cz.

K oživení výuky slouží latinské písně, nápisy, známé citáty, živá slova, příběhy z mytologie, termíny z lékařského a právnického názvosloví, vyhledávání typologických shod s moderními jazyky.


Ukázka přejatých slov z latiny v moderních jazycích:

Lingua:Latina ItalicaHispanicaLusitanaFrancogallicaGermanicaAnglica
familiafamigliafamiliafamiliafamilieFamiliefamily
ventusventoventioventoventWind wind
febrisfebbrefiebrefebrefiévreFieberfever

 Pracovní listy:

Nápis

Doplňování

Srovnání

 

Výběr některých internetových adres s tematikou latinského jazyka a antické kultury:

www.viahistoria.cz
www.mujweb.cz/kultura/raconensis
www.radiobremen.de/nachrichten/latein


 

KONTAKTY

Kontaktní údajeGymnázium Kroměříž
Masarykovo nám. 496
767 01 Kroměříž

Telefony577 544 813 (kancelář školy)
577 544 810 (ředitel školy)

REDIZO60001494170843309      |

Gymnázium Kroměříž,  Masarykovo nám. 496, 767 01 Kroměříž   -   Grafika / aplikace a www :   ALMEO s.r.o. - internet & software