Úvod – zaměření projektu

Grantový projekt Gymnázia Kroměříž s názvem Beznákladové ICT pro učitele byl podpořen v rámci druhé výzvy Zlínského kraje k předkládání projektových žádostí o finanční podporu z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) v oblasti podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení. Předpokládaný termín jeho realizace je listopad 2009 až duben 2012. Partnery jsou Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně a obecně prospěšná společnost Liberix, o.p.s.

motiv.gif, 41kB

Jádrem projektu je realizace počítačových kurzů zaměřených na beznákladové informační techno­logie pro učitele (resp. pracov­níky škol); projekt dále podpoří s tím související vývoj pěti inovovaných vzdělávacích modulů pro pracov­níky škol včetně publikování výukových, samo­studijních nebo testovacích materiálů.

Specifikem těchto vzdělávacích modulů je jejich zaměření na oblast OSS/FS (Open Source Software and Free Software, neboli svobodných informačních a komunikačních technologií, dále označovaných jako „beznákladové ICT“) s cílem naučit pracovníky škol zcela legálně používat takový software, jehož pořizovací náklady jsou nulové, a následně přenést tyto kompetence na jejich žáky a vybavit je tak nezanedbatelnou konkurenční výhodou pro jejich budoucí vstup na trh práce.

Co školíme

  1. Text a prezentace v OpenOffice.org
  2. Tabulky v OpenOffice Calc
  3. Grafika v OSS/FS (GIMP a InkScape)
  4. Matematika – GeoGebra
  5. DTP v systému LaTeX

Cílovou skupinou projektu

jsou pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení (včetně mateřských škol)vedoucí pracovníci škol a školských zařízení (včetně mateřských škol). V souladu s výzvou je podpora zaměřena na cílové skupiny výhradně ze Zlínského kraje.