Malý kurz optiky

Vlastnosti světla

Obor fyziky, který se zabývá podstatou a zákonitostmi světelných jevů, se nazývá optika. Světlo je fyzikální jev, který je objektivní příčinou zrakových vjemů. Považujeme je za elektromagnetické vlnění o vlnové délce 390 nm (světlo fialové) až 790 nm (světlo červené) se schopností vyvolat v lidském oku světelný vjem.

Rychlost světla c ve vakuu je největší známá rychlost, kterou se pohybují hmotné objekty, je univerzální konstantou.

První pozemské měření rychlosti světla provedl francouzský fyzik Armand Fizeau v roce 1849, dnes je známo více než 100 metod měření této veličiny. Posledním měřením byla určena hodnota rychlosti světla c ve vakuu:

c = 299 792 458 m s-1

V jiných prostředích závisí velikost rychlosti světla v na fyzikálních vlastnostech prostředí a také na frekvenci světla, přičemž platí v < c.

Optické prostředí (prostředí, kterým se světlo šíří) může být:

Stejnorodé (homogenní) optické prostřední má v každém svém bodě stejné optické vlastnosti.

Principy šíření světla:

  1. Princip přímočarého šíření: světlo se v homogenním prostředí šíří přímočaře (umožňuje zavést důležitý model – světelný paprsek)

  2. Princip nezávislosti chodu světelných paprsků: dva paprsky pocházející z různých zdrojů se navzájem neovlivňují.