Malý kurz optiky

Cvičení z kvantové optiky

  1. Kovová destička se působením rentgenového záření elektricky nabila. Určete polaritu elektrického náboje. [ po fotoemisi elektronů zůstane kladný náboj ]

  2. Výstupní práce sodíku je 2,1 eV. S jakou energií budou vyletovat elektrony z povrchu sodíkové katody, dopadá-li na ni UV záření s vlnovou délkou 300 nm? [ 2 eV ]

  3. Vnější fotoelektrický jev nastane u stříbrné elektrody při nejdelší vlnové délce záření 260 nm. Určete výstupní práci stříbra. [ 4,77 eV ]

  4. Určete energii fotonu s vlnovou délkou 0,070 nm. [ 17,7 keV ]

  5. Na povrch niklu dopadá monofrekvenční záření o vlnové délce 100 nm. Mezní vlnová délka při fotloelektrickém jevu u niklu je 248 nm. Vypočtěte a) energii E dopadajících fotonů, b) výstupní práci, c) kinetickou energii uvolněných elektronů. [ a) 12,4 eV; b) 5 eV; c) 7,4 eV ]

  6. Při Comptonově rozptylu má dopadající foton frekvenci 1,5.1019 Hz, foton po srážce má frekvenci 1,1.1019 Hz. Jakou energii získal elektron, s nímž se foton srazil? [ 1,7 .10 4 eV ]

  7. Ve Frank - Hertzově pokusu autoři zjistili, že pokles proudu nastává, má-li napětí v elektrickém poli urychlujícím elektrony hodnotu 4,9 V, a že rtuťové páry vysílají záření o vlnové délce 253,6 nm. Vypočtěte z těchto údajů hodnotu Planckovy konstanty. [ 6,63 .10 -34 J .s ]

  8. Jakou rychlost bude mít elektron, který byl urychlen z klidu napětím 4,89 V? [ 1,3 .10 6 m .s-1 ]

  9. V obrazovce televizního přijímače jsou elektrony urychlovány potenciálním rozdílem 15 kV. Jaká je de Broglieho vlnová délka těchto elektronů? [ asi 0,01 nm ]

  10. Určete de Broglieho vlnovou délku pro kuličku s hmotností 1 g, která se pohybuje rychlostí 1 cm .s-1. Lze tuto vlnovou délku měřit? [ 6,6 .10 -29 m; zatím neměřitelná ]